Comentarios a la Ley 18/2017, de 1 de agosto, de comercio, servicios y ferias

El 3 d’agost de 2017 va publicar-se al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Llei 18/2017, de 1 d’agost, de comerç, serveis i fires. La Llei te com a objectiu establir la regulació administrativa del comerç i dels serveis al mercat interior, ordenant els aspectes bàsics, i impulsar aquests sectors econòmics. La norma és aplicable a les activitats comercials i a les prestacions de serveis duts a terme dins l’àmbit territorial de Catalunya, essent d’aplicació supletòria a les activitats comercials i la prestació de serveis que ja estan subjectes a controls o regulacions específiques.

La Llei a l’article 3 estableix com a principis rectors la llibertat d’empresa, la lliure competència, la objectivitat, claredat i transparència així com la mínima intervenció de les administracions públiques, el foment de l’associacionisme com a mecanisme participatiu, i la cooperació i coordinació entre administracions per tal d’assolir la màxima simplificació en els tràmits administratius.

Passem a ressenyar els punts més destacables de la Llei:

Activitat comercial

És tota activitat empresarial, al major o al detall, a través d´internet o a distància, consistent en posar a disposició del mercat béns i/o serveis, incloent aquells supòsits de mercaderies sotmeses a processos de transformació, tractament i/o condicionament habituals al comerç. Per l’accés a l’exercici de l’activitat comercial les persones, tant físiques com jurídiques, siguin públiques o privades, han de complir les condicions establertes a la normativa mercantil, la present llei i qualsevol altra disposició de caràcter general o sectorial.

A més, els titulars de qualsevol activitat comercial o de prestació de serveis han de garantir el compliment de la normativa en matèria fiscal, laboral, de seguretat social, sanitària, de consum, d’accessibilitat i les corresponents a qualsevol altre àmbit que sigui aplicable a l’activitat específica que desenvolupen, inclosa la normativa d’àmbit municipal, essent responsables del seu compliment.

Els preus dels productes i serveis que s’ofereixin han de ser determinats lliurement pel titular de l’activitat o establiment. El preu final de venda de totes les mercaderies exposades i dels serveis oferts ha de constar de forma clara i inequívoca: ha d’incloure els impostos, despeses de transport, increments derivats per finançament i altres recàrrecs que els siguin d’aplicació, així com tots els descomptes (que han de constar separadament).

Exercici de l’activitat comercial

L’activitat comercial i la prestació de serveis es pot exercir en un establiment, fora de l’establiment del venedor o prestador de serveis, amb estructures o parades desmuntables o vehicles botiga, mitjançant sistemes en línea o qualsevol mitjà tècnic de comunicació a distància, amb màquines automàtiques i mitjançant subhasta pública.

Establiments comercials amb zones de degustació

Són zones de degustació els espais dins del establiments destinats a la venda de productes d’alimentació on s’ofereixen productes propis per a provar. Per a ser considerades zones de degustació aquests espais no han de superar el 33% de la superfície de venda de l’establiment. Si l’establiment disposa de terrassa, la superfície d’aquesta a efectes de còmput també es considera zona de degustació. Si es superen aquests paràmetres l’activitat comercial haurà d’ajustar-se a les condicions establertes per la normativa d’aplicació a bars, cafeteries o restaurants, inclosa també la normativa municipal. A les zones de degustació és prohibit de servir o consumir begudes alcohòliques d’alta graduació.

Venda o prestació de serveis fora d’establiment

L’activitat comercial o prestació de serveis fora d’establiment es pot dur a terme de forma individual o col·lectiva, de forma agrupada o estructurada. El titular o promotor ha de presentar en cada ocasió, a la finestreta única empresarial, i pels canals de comunicació que s’habilitin a cada moment, una declaració responsable en la que manifestin que l’activitat s’adequa a la normativa vigent en matèria de comerç i en matèria de seguretat d’actes de caràcter públic, sense perjudici del compliment de les restants obligacions que estableixin les corresponents normatives sectorials o els municipis.

Venda de mercaderies o prestació de serveis mitjançant estructures o parades desmuntables i vehicles botiga

Es pot dur a terme en espais de titularitat pública o privada, d’acord amb el que estableix aquesta llei i sense perjudici de la normativa específica reguladora de la venda directa de productes agroalimentaris pels productors o agrupacions de productors agraris. Aquesta modalitat es pot dur a terme al voltant de mercats fixes, en determinats llocs annexes, mitjançant instal·lacions desmuntables, en mercats de venda ambulant o espais de titularitat pública (dins els perímetres i llocs degudament autoritzats i ordenats per l´Ajuntament), en mercats ocasionals (de forma esporàdica, agrupada i estructurada en llocs predeterminats sota regulació específica), en llocs individualitzats i de forma singularitzada, o itinerant.

Les autoritzacions per l’exercici de la venda o prestació de serveis de forma no sedentària en espais de titularitat pública correspon als Ajuntaments. Les autoritzacions per l’exercici de la venda o prestació de serveis en mercats ambulants tenen una durada mínima de quinze anys per a permetre l’amortització de les inversions; són transmissibles a) per cessament voluntari de l’activitat professional, inclosa la jubilació, d’acord amb els terminis i condicions que s’estableixin reglamentàriament o segons els procediments de transmissió establert per les ordenances municipals; b) per situacions sobrevingudes no atribuïbles a la voluntat del venedor ambulant; c) per cessió a favor d’un familiar fins a segon grau, i d) per mort del titular.

Venda de productes i prestació de serveis per internet o a distància

Aquestes empreses es regeixen per la seva normativa específica i supletòriament per aquesta llei. Els productes comercialitzats han de complir la mateixa normativa que les d’aplicació quan son adquirits en establiments comercials. Queda prohibida la venda a pèrdua. Aquestes empreses han d’oferir als clients l’opció de recollida en un establiment físic del seu entorn més proper. La distribució i el transport dels productes ha d’efectuar-se de forma sostenible, amb el menor impacte medi ambiental. Els Ajuntaments han de promoure i regular la ubicació, la instal·lació i l’ús de les consignes o punts de recollida els productes comprats a internet o a distància, d’acord amb els consells locals de comerç, si existeixen.

Venda o prestació de serveis mitjançant màquines automàtiques

Els locals destinats a la venda o prestació de serveis mitjançant màquines automàtiques no queden subjectes al règim general d’horaris comercials. No obstant i per raons d’ordre públic, els Ajuntaments poden acordar la obligatorietat de tancar en horari nocturn.

Venda en subhasta pública

Es pot dur a terme de forma presencial o per sistema de comunicació a distancia. La venda ha de contenir una descripció veraç dels bens que s’ofereixen i indicar si les qualitats són certes, suposades, o certificades per un expert identificat. L’empresa subhastadora no pot iniciar la subhasta sense haver comprovat la licitud de la procedència del producte objecte de venda. L’empresa subhastadora és la responsable del compliment de les obligacions i prohibicions contingudes a la llei, i ha d’anunciar de forma adient i suficient la relació de preus, percentatges i comissions que percep per la intermediació que exerceix.

Activitats de promoció amb finalitat extintiva d’existències

Activitats de promoció que tenen per objecte donar sortida als estocs d’establiments mitjançant reducció en els preus aplicats anteriorment a aquests articles.

Venda en rebaixes

Cal que quests productes hagin estat posats en venda amb anterioritat al mateix establiment, durant un mes com a mínim, just abans del començament de les rebaixes. No poden posar-se a la venda per rebaixes productes adquirits amb aquesta finalitat. Les temporades habituals per dur a terme la venda en rebaixes són hivern i estiu. Anualment abans del 30 de setembre el consell assessor de la Generalitat haurà de recomanar les dates d’inici i acabament de les temporades de l’any vinent. La venda en rebaixes ha d´anunciarse amb aquesta finalitat.

Venda en liquidació

Venda de caràcter excepcional i amb finalitat extintiva. Només es pot dur a terme per execució d’una decisió judicial o administrativa. També per a) cessament total de l’activitat de l’empresa o el tancament d’algun dels seus establiments, b) canvi de local comercial o execució d’obres que per les seves dimensions comportin el canvi d’estructura o orientació del negoci; c) realització d’obres alienes a l’establiment que afectin el seu normal funcionament, amb una durada superior a 3 mesos, d) la liquidació que decideix fer un comerciant quan es fa càrrec d’un negoci traspassat, i e) casos de força major que impossibilitin el normal funcionament de l’activitat comercial. La durada màxima de la venda en liquidació es d’un any. Durant els tres anys següents no es pot dur a terme una nova venda en liquidació, malgrat supòsits excepcionals i taxats (decisió judicial o administrativa, cessament definitiu de l’activitat).

Venda de saldos

Ha d’identificar-se com a tal la venda de productes defectuosos, deteriorats, amb relació al producte original posat en venda amb anterioritat, o productes tecnològics que pateixin una depreciació en el seu valor per obsolescència tècnica. S’han d’identificar els béns com a tals, de forma precisa i ostensible, i han d’exposar-se de forma separada i diferenciats de la resta indicant el motiu de la seva infravaloració comercial.

Venda d’excedents

La venda d’excedents de producció o de temporada, d’estocs propis o aliens, pot dur-se a terme en establiments de caràcter permanent, dedicats exclusivament a aquesta activitat, als llocs de venda ambulant, i als espais degudament diferenciats i senyalitzats dins un establiment comercial (sempre que els estocs procedeixin de la mateixa empresa i han format part del mateix durant un mínim de nou mesos). Han d’identificar-se com a venda d’excedents o “outlet”. Si la venda es du a terme en establiments dedicats exclusivament a aquesta modalitat, els excedents poden ser d’estocs propis i aliens.

Activitats amb finalitat incentivadora

Activitats de promoció amb finalitat incentivadora per la que s’ofereixen productes o serveis en condicions més favorables de les habituals o previstes, amb l’objectiu de promoure o incrementar la venda o dinamitzar les vendes o la prestació de serveis en un o més establiments. Per la seva pròpia naturalesa es limita a un nombre determinat de productes de cada establiment o secció. Cal indicar la durada, els productes que son objecte de la campanya i qualsevol condició especial a la promoció.

Venda de mercaderies i prestació de serveis amb obsequi

Ofereixen l’entrega d’un altre producte o servei concret sense increment de preu unitari del producte o servei adquirit, o la participació en un sorteig o concurs (que ha d’ajustar-se a la normativa que li sigui d’aplicació). No tenen aquesta consideració els cupons, txecs o vals de descompte.

Ofertes conjuntes

Ofereixen de forma agrupada i com a unitat d’adquisició dues o més unitats de productes o serveis. Les ofertes conjuntes només es poden dur a terme si amb la venda o el servei hi concorre, com a mínim, una relació funcional entre els articles o serveis oferts conjuntament, o be si és pràctica habitual vendre determinats articles en quantitats superiors a un determinat nombre, si la mateixa empresa ofereix simultàniament la possibilitat d’adquirir els articles o serveis per separat i al preu habitual, o si es tracta de lots o grups d’articles presentats conjuntament per raons estètiques o per ser oferts com a regal.

Condicions per la venda de productes o serveis

No es poden vendre ni oferir serveis a través de trucades telefòniques o missatges, tant a fixes com a mòbils, amb independència del lloc des d´on es faci la trucada, o mitjançant visites als domicilis, que no hagin estat acceptades pels destinataris. Tampoc a través de comunicacions publicitàries distribuïdes en bústies de particulars si aquests han manifestat la seva oposició a rebre-les. No es poden oferir ni vendre productes o serveis a través de visites als domicilis, o de trucades o missatges telefònics, sin han estat prèviament refusats,. A tal efecte cal que es creïn els fitxers comuns d’exclusió on es podran inscriure les persones que no desitgin rebre ofertes de productes o serveis mitjançant trucades a telèfons fixes i mòbils o visites a domicili.

La Llei prohibeix la venda piramidal, així com que el comerciant pugui limitar el nombre d’articles que poden ser adquirits pel comprador, no establir preus més elevats o suprimir reduccions per les compres que superin un determinat volum.

Prohibició de venda a pèrdua

Aquesta prohibició afecta tant al comerç minorista sinó a majoristes i intermediaris. El preu d’adquisició per al comerciant és el que consta a la factura, una vegada deduïda la part proporcional dels descomptes que constin, incrementat amb les quotes dels impostos indirectes que gravin l’operació. En cap cas es tindran en compte per a la determinació del preu d’adquisició els elements no recollits i aplicats directament a la factura, ni tampoc les retribucions de bonificacions de qualsevol tipus que signifiquin una compensació pels serveis prestats. No obstant a l’article 34 de la llei es regulen supòsits d’excepció.

Horaris comercials

Llibertat d’horaris tenint en compte la conciliació de la vida familiar, sens perjudici de la legislació laboral i les condicions i drets dels treballadors. No obstant, els establiments comercials poden establir els horaris comercials de la seva activitat tenint en compte que: a) no poden restar oberts als mesos d’octubre a maig, ambdós inclosos, entre les 21:00 i les 06:00, i als mesos de juny a setembre, de les 22:00 a les 07:00; b) el nombre d’hores setmanals d’obertura és de 75 com a màxim; c) el nombre de diumenges i festius oberts és de 8 a l’any més altres dos festius fixats per l´Ajuntament. Els establiments comercials han d’estar tancats els dies 1 i 6 de gener, el diumenge i dilluns de pasqua, 1 de maig, 24 de juny, 11 de setembre i els dies 25 i 26 de desembre.

Les establiments comercials han d’exposar l’horari adoptat de manera que la informació sigui visible al públic, fins i tot amb l’establiment tancat.

Exclusions de limitacions d’horari comercial general

Establiments de pastisseria i similars, plats precuinats, premsa, flors i plantes, i botigues de conveniència. Establiments instal·lats en punts fronterers, estacions i mitjans de transport terrestre, marítim i aeri. Venda de combustibles i carburants. Establiments situats a municipis turístics. Farmàcies (normativa específica). Establiments d’autoservei.

Determinació de municipis turístics

Els Ajuntaments poden acollir-se a la condició de municipi turístic (a efectes d’horaris comercials) si compleixen el següents requisits:

Si per afluència estacional la població del municipi equivalent a temps complert anual (ETCA) és superior a la xifra oficial de població empadronada segons l´Institut d´Estadística de Catalunya i si, a més, el nombre d’allotjaments turístics és superior al nombre de vivendes de residència primària. També si al municipi es disposa d’algun bé declarat patrimoni de la humanitat i/o d’algun immoble d’interès cultural que generi una afluència anual acreditada de visitants que superi el nombre d’habitants del municipi, si es celebra algun gran esdeveniment esportiu o cultural de caire nacional o internacional, si disposa d’alguna àrea comercial amb una oferta singular i clarament diferenciada de la que és comuna als centres comercials de les principals ciutats de Catalunya, que generi una afluència anual acreditada de visitants procedents de fora de Catalunya superior a un milió anual durant un període consecutiu de cinc anys; si te més de 100.000 habitants i registra més de 600.000 pernoctacions durant l’any immediatament anterior; si disposa de zona portuària on operin creuers turístics amb arribada acreditada de més de 400.000 passatgers per aquest mitjà de transport durant el darrer any.

Quizá te interese…

Extinción del derecho de uso y disfrute de la vivienda en divorcios

Extinción del derecho de uso y disfrute de la vivienda en divorcios

Extinción del derecho de uso y disfrute de la vivienda cuando quien tiene atribuido el uso contrae matrimonio o crea unión de hecho con una tercera persona. De nuevo el Tribunal Supremo acuerda la extinción del derecho de uso y disfrute de la vivienda cuando quien...

Contacta con nosotros: Barcelona 932 388 180 | Tarragona 977 249 733

X