REIAL DECRET LLEI 21/2021, DE 26 D’OCTUBRE, DE PRÒRROGA DE MESURES DE PROTECCIÓ SOCIAL DAVANT SITUACIONS DE VULNERABILITAT SOCIAL I ECONÒMICA I LA SEVA INCIDÈNCIA EN ELS ARRENDAMENTS

El passat 26 d’octubre es va aprovar el Reial Decret Llei 21/2021, pel qual es prorroguen les mesures de protecció social para contrarestar les situacions de vulnerabilitat social i econòmica; com a principal mesura a ressenyar es preveu la pròrroga, fins al 28 de febrer de 2022, d’algunes de les mesures ja acordades per la protecció de les situacions de vulnerabilitat (garantia de no interrupció de determinats subministres, dret de percepció de bonificació social).

Pel que respecta a les situacions arrendatícies, les mesures a destacar són:

  1. Ampliació del període pe sol·licitar la pròrroga extraordinària de sis (6) mesos en aquells contractes d’arrendament, o bé la seva pròrroga obligatòria o tàcita, que expiren abans del 28 de febrer de 2022. En aquests casos, a sol·licitud prèvia de l’arrendatari, pot establir-se una pròrroga extraordinària del termini d’expiració del contracte por termini de sis (6) mesos, durant els quals s’aplicaran els mateixos termes i condicions establertes per al contracte en vigor. Aquesta sol·licitud haurà de ser acceptada per l’arrendador, llevat que existeixin altres acords o pactes entre les parts, o llevat que l’arrendador hagi comunicat, en les condicions i terminis de l’article 9.3 de la LAU, la necessitat d’ocupar l’habitatge arrendada per ell o pels seus familiars en primer grau de consanguinitat, per adopció, o per al seu cònjuge en cas de separació, divorci o nul·litat matrimonial. És important tenir en compte que si l’arrendatari va disposar d’una pròrroga anterior, no podrà sol·licitar-la de nou.
  1. El/la arrendatari/ària en situació de vulnerabilitat podrà sol·licitar de l’arrendador, fins al 28 de febrer de 2022, quan aquest sigui empresa o entitat pública de vivenda o gran tenidor (més de deu vivendes, amb exclusió de pàrquings i trasters), l’ajornament temporal i extraordinari del pagament de renda, sempre que aquest ajornament o la condonació total/parcial de renda no s’hagi produït abans per acord entre les parts.

En defecte d’acord, l’arrendador haurà de comunicar a l’arrendatari, en el termini de set (7) dies hàbils, que opta per una de les següents opcions:

  1. Una reducció del cinquanta per cent (50%) de renda durant el temps que duri l’estat d’alarma decretat pel Govern i de les següents mensualitats si el termini fos insuficient en relació amb la situació de vulnerabilitat provocada per la COVID-19, amb un màxim, en qualsevol cas, de quatre (4) mesos.
  1. Una moratòria de pagament de renda, d’aplicació automàtica: a) Durada igual al període de durada de l’estat d’alarma i mesos posteriors, fins a un màxim de quatre (4) mesos; b) fraccionament, perquè una vegada superada aquesta situació l’arrendatari faci efectives les rendes ajornades en un període no superior a tres (3) anys, i sempre dins del termini del contracte que resti per complir; i c) sense penalització per l’arrendatari per rendes ajornades.
  1. S’amplia el termini de suspensió dels procediments de desnonament i llançaments de vivenda per famílies vulnerables i sense alternativa  residencial fins al 28 de febrer de 2022; sempre i quan l’arrendatari o ocupant acrediti davant el Jutjat estar en situació de vulnerabilitat social o sobrevinguda a conseqüència de la COVID-19 que l’impossibiliti cercar una alternativa residencial per a ell i les persones amb les quals convisqui; la suspensió extraordinària del llançament serà pel temps estrictament necessari, a la vista dels informes de Serveis Socials.
  1. S’amplia el termini per la sol·licitud de compensació per part de l’arrendador fins al 28 de febrer de 2022; procedirà la compensació quan l’administració competent, dins dels tres (3) mesos següents a l’emissió de l’informe per part de Serveis Socials, indiquin les mesures adients per atendre la situació de vulnerabilitat acreditada, facilitant l’accés de les persones vulnerables a un habitatge digna, i no hagin adoptat aquestes mesures. La compensació consistirà en el valor mitjà que correspondria a un lloguer de vivenda de l’entorn en què es trobi l’immoble, determinat a partir de l’índex de referència d’arrendament o altres referències alternatives, més les despeses corrents de l’habitatge que acrediti haver satisfet l’arrendador, pel període entre que s’acordi la suspensió i el moment en què s’alci aquesta per part del Tribunal, o fins al 28 de febrer de 2022. Si el valor és superior a la renda que estigués rebent l’arrendador, la compensació consistirà en la renda deixada de percebre durant el mateix període assenyalat anteriorment, més les despeses corrents. La sol·licitud de compensació es pot presentar fins al 31 de març de 2022.

Quizá te interese…

Extinción del derecho de uso y disfrute de la vivienda en divorcios

Extinción del derecho de uso y disfrute de la vivienda en divorcios

Extinción del derecho de uso y disfrute de la vivienda cuando quien tiene atribuido el uso contrae matrimonio o crea unión de hecho con una tercera persona. De nuevo el Tribunal Supremo acuerda la extinción del derecho de uso y disfrute de la vivienda cuando quien...

Contacta con nosotros: Barcelona 932 388 180 | Tarragona 977 249 733

X